پشتیبانی

پایه

* نحوه پاسخ گویی "تیکت و ایمیل "
* حداکثر زمان پاسخگویی " یک روز کاری "
* بروزرسانی سرویس ها "یک بار در ماه"
* بررسی امنیتی و گزارشات "یک بار درماه"
* دوره های آموزشی "یک بار - یک ساعت "
* بررسی بک آپ "یک بار در ماه "

رشد

* پاسخ گویی "تیکت و ایمیل"
* حداکثر زمان پاسخگویی "دوازده ساعت"
* بروزرسانی سرویس ها "یک بار در ماه"
* بررسی امنیتی و گزارشات "یک بار درماه"
* دوره های آموزشی "یک بار - یک ساعت "
* بررسی بک آپ "یک بار در ماه "

حرفه ای

* نحوه پاسخ گویی "تیکت و ایمیل "
* حداکثر زمان پاسخگویی " شش ساعت "
* بروزرسانی سرویس ها "دو بار در ماه"
* بررسی امنیتی و گزارشات "دو بار درماه"
* دوره های آموزشی "یک بار - یک ساعت "
* بررسی بک آپ "دو بار در ماه "

سازمانی

* نحوه پاسخ گویی "تیکت و ایمیل "
* حداکثر زمان پاسخگویی " یک ساعت "
* بروزرسانی سرویس ها "چهار بار در ماه"
* بررسی امنیتی و گزارشات "چهار بار درماه"
* دوره های آموزشی "یک بار - یک ساعت "
* بررسی بک آپ "چهار بار در ماه "