وب کنفرانس سفیر

50 کاربر همزمان

حداکثر 50 کاربر همزمان
داشبورد مدیریتی سفیر
امکان اتصال به وردپرس و مودل
امکان اتصال به دامنه اختصاصی شما

100 کاربر همزمان

حداکثر 100 کاربر همزمان
داشبورد مدیریتی سفیر
امکان اتصال به وردپرس و مودل
امکان اتصال به دامنه اختصاصی شما

150 کاربر همزمان

حداکثر 150 کاربر همزمان
داشبورد مدیریتی سفیر
امکان اتصال به وردپرس و مودل
امکان اتصال به دامنه اختصاصی شما